Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều quý giá nhất của cuộc đời.