Có câu dùng thuốc tựa dùng binh – Quan trọng vô cùng việc tử sinh (Hải Thượng Lãn Ông)